MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: giáo lý gia đình và cộng đồng
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Nhận Định Về Tông Huấn Gaudete Et Exultate Của Đức Phanxicô (phan #1) (tac Gia: Vũ Văn An)
Thứ Tư, Ngày 25 tháng 4-2018
Các nhn đnh v Tông Hun Gaudete et Exultate ca Đc Phanxicô – Phan #1

(Tac Gia:  Vũ Văn An)

 

Inés San Martín ca Tp Chí Crux, trưc ngày công b Tông Hun Hãy Hân Hoan và Nhy Mng, cho rng không ai nghĩ tông hun này s châm ngòi cho mt cuc tranh cãi như Tông Hun Nim Vui Yêu Thương, trong đó, Đc Phanxicô thn trng đưa ra kh th rưc l cho nhng ngưi ly d tái hôn dân s. Nhưng cô thêm rng “dĩ nhiên, Đc Phanxicô là v giáo hoàng ca nhng bt ng” nên không ai biết chc phn ng đi vi nó s ra sao".


Opus Dei: Tông hu
n ng li vi mi ngưi

Christopher Wells g
i Hãy Hân Hoan và Nhy Mng là bn ch dn vào Kitô Giáo ca thế k 21. Jack Valero, Giám Đc Truyn Thông ca Opus Dei Anh, có ging khiêm tn hơn, cho rng Tông Hun nhn mnh ti ơn gi nên thánh trong đi sng hàng ngày và đc bit nhc đến chng tá giáo dân. Đây cũng là s đip đưc c vũ và đem ra sng bi các thành viên ca Ph Doãn Tông Tòa Opus Dei.

Valero nói r
ng: “Đây là mt văn kin tuyt vi ng vi mi ngưi, tuyt đi là vi mi ngưi, và bo h rng bn không cn phi là mt con ngưi đc bit, hay mt linh mc, hoc mt n tu, hay mt giáo hoàng mi c gng nên thánh. Mi ngưi nên c gng nên thánh và vic này d thôi: bn ch cn mun và đ Chúa thc hin nó trong bn, ơn thánh Chúa luôn có đó cho mi ngưi".

“Chính trong nh
ng vic bình thưng hàng ngày ca đi sng bn s tìm thy s nên thánh y...”.

Theo Valero, Đ
c Phanxicô phác tho các phương cách truyn thng đ nên thánh: cu nguyn, ăn chay và làm vic bác ái, vi vic nhn mnh ti phương cách th ba: “nhìn nhng ngưi chung quanh ta và thy h đi din Chúa Kitô đi vi ta”.

Valero cũng cho rng, ngoài các vic thương xót nhng ngưi túng thiếu, nên thánh h vic “đi làm, làm vic ca mình đàng hoàng, và liên h vi các bn đng nghip ti nơi làm vic”. Thành th “Mi hành đng liên quan ti đi sng hàng ngày, ti ngưi khác, đu là thành phn ca c gng nên thánh”.

Tr
n chiến không ngng

Deborah Castellano Lubov c
a Zenit thì chú trng ti khía cnh “chiến đu không ngng” ca vic nên thánh, không phi là chuyn cơm ba.

Ký gi
này dù có nhc đến quan đim “các thánh nhà bên cnh” ca Đc Phanxicô, ch không phi các thánh xa xôi diu vi, nhưng khi nhc đến “bin phân”, mt vic có l ch “d” vi my môn đ ca Thánh Inhaxiô thành Loyola, ch không d vi bàn dân thiên h, nên đã coi “đi sng Kitô hu là mt trn chiến”. Nếu không nghĩ như thế, thì Tông Hun cnh cáo rng, chúng ta “s tr thành mi ngon ca tht bi và tm thưng”. Có điu, theo ký gi này, Tông Hun bo đm Chúa ban cho ta “nhng vũ khí rt mnh” như cu nguyn, suy nim, Thánh L, Xưng Ti, Chu Thánh Th, các hành vi bác ái và ni vòng tay ln cng đng.

Chng vic quá nhn mnh ti tín lý và lut l

Ký gi Edward Pentin ca t National Catholic Register thì bo Tông Hun này “dài dòng” (lengthy).
Dĩ nhiên, vì nó g
m ti 22,000 ch, “nói v nhiu th tài mà Đc Thánh Cha tng nhc đi nhc li trong 5 năm qua”, trong đó, có vic “nhn mnh quá đáng ti tín lý”.

Theo Pentin, khi nh
c đến hai lc giáo Ng Đo và Pêlagiô, tng đưc Văn Kin Placuit Deo ca Thánh B Giáo Lý Đc Tin ban hành hi tháng Hai năm nay, Đc Phanxicô có ni rng đnh nghĩa v chúng. Ngài bo ng đo ngày nay “phán đoán ngưi khác da vào kh năng hiu s phc tp ca mt s tín lý nào đó”. H cũng “thu gn giáo hun ca Chúa Giêsu vào mt th lun lý lnh lùng và khc nghit ch tìm cách thng tr mi s”.

Đ
c Giáo Hoàng nói thêm: “khi mt ai đó có câu tr li cho mi câu hi, thì đó là du hiu h đang không trên con đưng đúng. Rt có th h là tiên tri gi, chuyên dùng tôn giáo cho các mc đích riêng ca h, đ c vũ các lý thuyết tâm lý hc hay tri thc ca riêng h”. Ngài cũng cnh cáo chng li vic tin rng biết tín lý giúp ngưi ta tr thành “hoàn ho và tt hơn ‘đám qun chúng dt nát’”.

Còn b
n tân Pêlagiô ngày nay thì b Đc Phanxicô cho là “ám nh vi l lut, chi li quan tâm ti phng v, tín lý và tiếng tăm ca Giáo Hi, dành tm quan trng quá đáng cho mt s qui lut” hơn là mun lan truyn “v đp và nim vui ca Tin Mng và tìm kiếm ngưi lc li”.

Ngài khn thiết “Xin Chúa gii thoát Giáo Hi khi các hình thc tân ng đo và Pêlagiô này đang đè bp Giáo Hi và ngăn chn Giáo Hi tiến bưc trên đưng thánh thin!”

M
nh m và thng thn

Đ
c Hng Y Daniel N. DiNardo, Tng Giám Mc Galveston-Houston và là Ch Tch Hi Đng Giám Mc/Hoa Kỳ, ngày 9 tháng Tư, lên tiếng ca ngi Tông Hun Hãy Hân Hoan và Nhy Mng ca Đc Phanxicô vì “nhng li l mnh m, thng thn” và “rt rõ ràng” trong cương v “Đng Đi Din ca Chúa Kitô”.

Đc Hng Y cho rng câu “Đng s nên thánh” s 30 đã đp thng vào mt ngài trưc nht. Vì ai cũng s phi c gng nên thánh, s b chê cưi, chế giu, thm chí ghét b. Nhưng đây là điu Chúa kêu gi mi ngưi chúng ta thc hành (1Tx 4:3) (s 19).

Trong s nhng vic cn làm đ nên thánh, Đc Hng Y lưu ý đc bit ti “s lch thip (civility) trong mi tương tác ca chúng ta, nht là trong các phương tin truyn thông”. Và ngài nh
n mnh: “ngay trong các bt đng gay gt vi nhau, ta phi luôn nh rng Thiên Chúa mi là ngưi phán kết, không phi con ngưi” (Gcb 4:12).

Bi
n phân

Các tác gi
Dòng Tên, Dòng ca Đc Phanxicô, thì làm ni bt các nét “Dòng Tên” trong văn kin mi nht ca Đc Phanxicô. Và không nét Dòng Tên nào ni bt trong triu giáo Hoàng Phanxicô hơn vic bin phân.

Thc vy, linh mc Bill McCormick, SJ, khi viết bài tóm lưc Tông Hun trên t Jesuit Post, đã nhn mnh ti đim này. Theo ngài, “Món mang v
nhà ăn (take-away) hào nhoáng nht ly t văn kin này là s bin phân, và s bin phân có nghĩa gì đi vi tính công đng, thm quyn giáo hoàng và các áp dng mc v ca giáo hun Giáo Hi”.

Linh Mc cho rng nh bin phân, ta có có th gii quyết s căng thng gia “s nên thánh ca giai cp trung lưu” và s tm thưng. Đây là mt s căng thng quan trng đi vi Đc Phanxicô, ngưi vn khuyên ta vì Chúa hãy t b mi s... thế nhưng li lo ngi là chúng ta s không nhn ra và trân qúi tính thánh thin nơi nhng điu bình thưng”.

Theo Linh Mc, “mt đàng, Đc GH Phanxicô mun chúng ta nhìn thy s nên thánh ca nhng ngưi xung quanh ta, ca nhng ngưi và nhng nơi ta thy mình hin din. Nhưng đàng khác, Đc Phanxicô li hi chúng ta s nên thánh này làm sao mà biết đưc, yêu mến đưc, và thc hành đưc đ đưa chúng ta li gn Thiên Chúa hơn. Nói cách khác, ngài thúc cùi ch khiến ta tiến ti magis (điu hơn)”.

Cha McCormick cho rng “Thích đáng xiết bao khi mt Giáo Hoàng Dòng Tên hưng dn chúng ta nhìn thy s ni kết thân mt gia ơn gi nên thánh ph quát và magis (điu hơn) ca Thánh Inhaxiô thành Loyola”. Ai cũng bi
ết khu hiu ca Dòng Tên là: Ad Majorem Dei Gloriam, Đ Chúa Đưc Vinh Hin Hơn). Cái hơn y chính là s nên thánh.

Tr
li nhng ngưi phê phán Nim Vui Yêu Thương

N
ký gi Inés San Martín ca Crux chú trng ti mt đim khác trong Hãy Hân Hoan và Nhy Mng. Cô viết: dù trong tông hun mi, Đc Phanxicô bàn ti nhiu th tài vn thưng có trong tư duy ca ngài và trong nn linh đo Công Giáo, “nhưng trong bi cnh hin nay, nó cũng đã cung cp mt nhn đnh gián tiếp v hai vn đ nóng bng gn đây: Th nht, v giáo hoàng này thc s tin gì v ha ngc, đi sau, và lãnh vc tâm linh? Th hai, ngài tr li ra sao nhng ngưi phê bình ging hàng trăm ngưi mi đây t hp ti Rôma vào hôm th By đ thách thc văn kin Nim Vui Yêu Thương năm 2016 ca ngài?”

Theo cô, tuy không trc tiếp nói đến ha ngc, nhưng Đc Phanxicô qu quyết có ma qy và nh hưng ma quái ca chúng. V nhng ngưi ch trích Nim Vui Yêu Thương, Đc Phanxicô có cái nhìn khá m đm. Ngài vi
ết: “Trái vi s thúc đy ca Chúa Thánh Thn, đi sng ca Giáo Hi có th tr thành mt mnh ca bo tàng vin hay tài sn ca mt s ít ngưi đưc chn. Vic này có th xy ra khi mt s nhóm Kitô hu dành tm quan trng quá đáng cho mt s qui lut, phong tc hay cung cách hành đng. Tin Mng lúc đó b rút gn và thu hp, mt hết nét đơn gin, sc quyến rũ và v ngt ca nó”.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Audio/youtube Thông Điệp Sự Sống Con Người Kỷ Niệm 50 Năm (12/30/2018)
Audio/youtube Tông Huấn "gaudete Et Exultate" Của Đtc Phanxicô --het-- (9/15/2018)
Tìm Hiểu Về Ân Xá (8/31/2018)
Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri 50 Năm Trước (8/9/2018)
Tin/Bài cùng ngày
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #3 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #2 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #1 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tuyên Bố Của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Về Tông Huấn Gaudete Et Exsultate (4/25/2018)
Các Nhận Định Về Tông Huấn Gaudete Et Exultate Của Đức Phanxicô (phan #3) (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tin/Bài khác
Trong Tông Huấn Mới Đức Thánh Cha Phanxicô Đưa Ra Các Bước Thực Tiễn Để Đạt Đến Sự Thánh Thiện (tac Gia: Đặng Tự Do) (4/25/2018)
Bài Giáo Lý Thứ 11 Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Thánh Lễ --- Phụng Vụ Thánh Thể I – Dâng Của Lễ (3/3/2018)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - Bài 13 (3/1/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô Giáo Lý Về Niềm Tin Tưởng Cậy Trông Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 8-2-2017 --- Bài 10 (2/8/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Iv Thường Niên 29/1/2017 (1/30/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768