MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (1)
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 5-2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀN TẠ THÁNG 5 NĂM B (2015)
Đền Tạ, Sám Hối, Hy Sinh
 
“Hãy lắng nghe hỡi các thụ tạo của Chúa, những người đã được cứu rỗi nhờ Máu châu Báu Chúa Kitô, tiếng khóc đau thương, tiếng của người phụ nữ sầu não,
tiếng của người Mẹ tìm kiếm các con hư mất của Mẹ. Mẹ khóc cho các con và nói rằng:
 
“Sám Hối! Sám Hối!! Sám Hối!!! Sám Hối!!!! Sám Hối!!!!! Sám Hối!!!!!! Sám Hối!!!!!! là hy vọng để sống còn của các con!”
(Mẹ Maria ngày 15 tháng 1 năm 2004)
 
BÀI HỌC 1
THÔNG ĐIỆP 1
Ngày 22 tháng 7 năm 1997; 9 pm
Nhà nguyện giáo xứ Thánh Giuse, Olo
 
MỞ SÁCH THÁNH KINH VÀ NGHIÊN CỨU

NHỮNG THÔNG ÐIỆP THÁNH CỦA TA

Trong khi cầu nguyện Tuần Thập Nhị Nhật với Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể, Thiên Ðàng mở ra. Trong một thị kiến tôi thấy Chiên Con ngự trên ngai Thiên Chúa. Người cầm một lá cờ ghi hàng chữ,
 
“HIỂN TRỊ - MÁU CỨU CHUỘC CỰC CHÂU BÁU.” Có một số đông người đang thờ lạy Chiên Con. Họ đến từ khắp nơi và nói mọi thứ tiếng trên thế  giới. Trong một thời gian ngắn, một thiên thần hiện ra với tôi và phán,
 
“Hỡi con người, ông có biết những người này không? Họ từ đâu đến vậy?”
 
Tôi trả lời, “Ông biết điều đó rõ hơn tôi, thưa ông. Xin hãy nói cho tôi biết.”
 
Thiên Thần nói: “Những người này là dân Chúa đã vượt qua Thử Thách và cuộc Trừng Phạt vĩ đại. Giờ đây họ chiến thắng và đã tắm gội mình bằng Máu của Chiên Con. Họ sẽ hiển trị với Ngài hơn một ngàn năm.”
 
Lập tức mây xuống bao phủ toàn cảnh. Thánh Nhan, với Mão Gai trên đầu hiện ra; Máu tuôn ra không ngừng. Chúa tiến đến gần hơn và phán:

“Hỡi các con, hãy mở sách Kinh Thánh, và nghiên cứu những thông điệp của Ta. Hãy mở mắt ra để các con sẽ hiểu được Kinh Thánh.”

Lập tức Máu Châu Báu Chúa từ Ðầu Thánh Chúa rơi xuống trên chúng tôi và Chúa tiếp tục phán,

“Ngày xưa, người ta hiến dâng bò mộng làm hy tế để xin ơn tha thứ tội lỗi. Nhưng thời đại này, Máu Ta được dùng để đền tội. Ông Môisê đã lập giao ước với Máu thú vật rằng họ sẽ tuân giữ giới răn của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Hãy đọc sách Xuất Hành 24:1-8.
 
Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy lên với ĐỨC CHÚA, ngươi cùng với A-ha-ron, Na-đáp, A-vi-hu và bảy mươi người trong hàng kỳ mục Ít-ra-en. Các ngươi sẽ phủ phục ở đằng xa. Một mình Mô-sê sẽ lại gần ĐỨC CHÚA, còn những người khác sẽ không được lại gần. Dân cũng sẽ không được lên với Mô-sê." Ông Mô-sê xuống thuật lại cho dân mọi lời của ĐỨC CHÚA và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: "Mọi lời ĐỨC CHÚA đã phán, chúng tôi sẽ thi hành." Ông Mô-sê chép lại mọi lời của ĐỨC CHÚA. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc Ít-ra-en. Rồi ông sai các thanh niên trong dân Ít-ra-en dâng những lễ toàn thiêu, và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế ĐỨC CHÚA. Ông Mô-sê lấy một nửa phần máu, đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: "Tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo." Bấy giờ, ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói: "Đây là máu giao ước ĐỨC CHÚA đã lập với anh em, dựa trên những lời này."
 
Ðây là dấu ấn mà mọi người sẽ giữ Luật. Giao ước này được canh tân hàng năm bởi vì chúng không thể trả nợ cho tội lỗi của họ vĩnh viễn. Vì thế Cha Ta đã chuẩn bị Máu Ta để lập giao ước vĩnh cửu. Hãy đọc thơ Do Thái 9:21-28.
 
Rồi, cũng theo cách thức đó, ông rảy máu vào lều thánh và mọi đồ phụng tự. Chiếu theo Lề Luật, hầu hết mọi sự đều được thanh tẩy bằng máu. Không có máu đổ ra, thì không có ơn tha thứ. Vậy, nếu các hình ảnh mô phỏng những thực tại trên trời còn cần phải được thanh tẩy như thế, thì chính những thực tại trên trời đó lại càng phải được thanh tẩy bằng những hy lễ cao trọng hơn biết mấy. Quả thế, Đức Ki-tô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó, không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, Người đã phải chịu khổ hình nhiều lần, từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, Người đã xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người.
 
Và Do Thái 10:1-9.
Lề Luật chỉ phác hoạ lờ mờ những phúc lộc của thế giới tương lai, chứ không phản ánh chính xác những thực tại đó. Cho nên, Lề Luật không bao giờ có thể làm cho những người tiến lại gần Thiên Chúa được nên hoàn thiện, nhờ những ngần ấy thứ hy lễ người ta cứ dâng mãi năm này qua năm khác. Chẳng vậy, người ta đã thôi không còn dâng hy lễ, vì giả như những kẻ làm việc thờ phượng đã được thanh tẩy dứt khoát rồi, thì họ đâu còn ý thức mình có tội nữa? Trái lại, năm này qua năm khác, chính những hy lễ đó nhắc cho người ta nhớ mình có tội. Thật thế, máu các con bò, con dê không thể nào xoá được tội lỗi. Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con. Trước hết, Đức Ki-tô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới.
 
Trong bữa tiệc ly trên trái đất, Ta đã lấy bánh và rượu làm Hy Lễ Thiêng Liêng dâng lên Cha Ta. Tức thì Bánh trở nên mình Ta và rượu trở nên Máu Ta. Ðây là hy lễ cao cả nhất. Hãy đọc Mathêu 26:27-28.
 
Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.
 
Và Phúc Âm Thánh Máccô 14:23-24.
Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.
 
Cùng một hy lễ được chứng minh bởi Chúa Thánh Thần như Giao Ước vĩnh cửu qua Thánh Phaolô Tông Ðồ trong thơ gởi Côrintô 1 Côrintô 11:25.
Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy."
 
Hỡi các con, Chúa Thánh Thần đã làm cho điều đó sáng tỏ trong thơ gởi Do Thái 9:19-22 rằng chỉ có Máu mới có thể tẩy sạch tội lỗi.
Quả thế, sau khi ông Mô-sê công bố cho toàn dân mọi điều răn như đã ghi chép trong Sách Luật, thì ông lấy máu các con bê, con dê hoà lẫn với nước, rồi dùng len đỏ thắm và cành hương thảo mà rảy trên chính cuốn Sách Luật cũng như trên toàn dân và nói: Đây là máu giao ước, Thiên Chúa đã truyền cho anh em tuân giữ. Rồi, cũng theo cách thức đó, ông rảy máu vào lều thánh và mọi đồ phụng tự. Chiếu theo Lề Luật, hầu hết mọi sự đều được thanh tẩy bằng máu. Không có máu đổ ra, thì không có ơn tha thứ.
 
Và Máu Châu Báu Ta tẩy sạch tội lỗi luôn mãi.
Hỡi các con, các con thấy rằng bất cứ ai phạm tội theo luật ông Môisê đều bị ném đá chết. Họ làm như thế là vì Máu là dấu ấn vĩ đại; Ai đổ máu con cái Ta sẽ đau khổ nhiều.
 
Làm sao có người có thể lơ là với Máu Châu Báu Cứu Ðộ họ mà nhờ đó được cứu rỗi? Chúa Thánh Thần phán trong thơ gởi Do Thái 10:29 rằng họ sẽ phải đau khổ.
Phương chi kẻ đã chà đạp Con Thiên Chúa, đã xúc phạm đến Máu Giao Ước đã thánh hiến mình và nhục mạ Thần Khí ban ân sủng, thì anh em thử nghĩ xem, kẻ ấy đáng chịu hình phạt ghê gớm hơn biết mấy!
 
Giờ đây Ta bảo với các con rằng họ sẽ nguyền rủa ngày họ sinh ra, những người tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ với Máu Cứu Ðộ họ.
 
Vùng đất mà các con được kêu gọi đến là Ðất Thánh. Lời mời gọi này Thánh Thiện. Có những mầu nhiệm mà mắt thường không nhìn thấy được. Ta bảo các con hãy đọc thơ Do Thái 12:22-27 và hiểu biết những lời này. Vì đây chính là điều đó.
Nhưng anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, Đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. Anh em đã tới cùng vị Trung Gian giao ước mới là Đức Giê-su và được máu của Người rảy xuống, máu đó kêu thấu trời còn mạnh thế hơn cả máu A-ben. Anh em phải coi chừng, chớ từ chối không nghe Đấng phán dạy. Quả thật, những ai từ chối không nghe Đấng tuyên sấm ở dưới đất đã không thoát khỏi hình phạt; huống hồ là chúng ta, làm sao chúng ta thoát được, nếu chúng ta quay lưng lại không chịu nghe Đấng tuyên sấm từ trời! Xưa tiếng Người phán đã làm cho đất rung chuyển, thì nay Người lại đưa ra lời hứa sau đây: Một lần nữa, Ta sẽ lay chuyển không những trái đất, mà cả các tầng trời! Những tiếng một lần nữa cho thấy rằng những sự vật bị rung chuyển sẽ phải thay đổi, bởi vì đã được làm ra, để những gì không bị rung chuyển được tồn tại.
 
Hỡi các con, Ta bảo với các con, hãy cầu nguyện nhiều cho thành phố này, cầu để mắt họ mở ra mà thấy đặc ân cao cả của họ. Nếu lòng dạ họ không thay đổi trước khi cuộc trừng phạt đến, Ta sẽ lấy đi vinh quang của đất thánh và trao cho những ai sẽ đón nhận nó. Ðây là đất thánh. Hãy vui mừng, vì ngươi được mởi gọi đến với lễ hội vui mừng của người con đầu lòng của Chúa. Máu Châu Báu Ta sẽ cứu tất cả những ai kêu cầu sự giúp đỡ. Hãy đọc thơ Do Thái 12:24.
Anh em đã tới cùng vị Trung Gian giao ước mới là Đức Giê-su và được máu của Người rảy xuống, máu đó kêu thấu trời còn mạnh thế hơn cả máu A-ben.
 
Hãy xây dựng đức tin các con trên ba nhân chứng; Nước, Thần Khí và Máu. Các con sẽ được cứu. Hãy đọc thơ thứ nhất của Thánh Gioan 5:6-12 và suy gẫm những lời này.

Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu;
không phải chỉ trong nước mà thôi,
nhưng trong nước và trong máu.

Chính Thần Khí là chứng nhân,
và Thần Khí là sự thật.
Có ba chứng nhân:
Thần Khí, nước và máu.

Cả ba cùng làm chứng một điều.
Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm,
thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn,
vì đó là lời chứng của Thiên Chúa,

lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người.
Ai tin vào Con Thiên Chúa,
người đó có lời chứng ấy nơi mình.
Ai không tin Thiên Chúa,

thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối,
vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa
đã làm chứng về Con của Người.
Lời chứng đó là thế này:

Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời,
và sự sống ấy ở trong Con của Người.
Ai có Chúa Con thì có sự sống;
ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống.

Qua nước các con được rửa tội. Qua Thần Khí các con được canh tân và thanh tẩy các con bằng lửa, và Máu Châu Báu Ta sẽ cứu rỗi các con.
 
Hãy làm cho đức tin của các con được vững mạnh, hãy chia sẻ sự xấu hổ và đau đớn của Ta, các con sẽ vui mừng với Ta trong ngày sau hết. Hãy làm cho các con nên can đảm nhờ Lời của Thần Khí trong thơ Do Thái 13:10-16.

Chúng ta có một bàn thờ; những gì dâng trên đó, các người lo việc phụng tự trong Lều không có quyền ăn. Vị thượng tế mang máu thú vật vào cung thánh để dâng làm của lễ đền tội; nhưng thây các thú vật đó đều bị thiêu ở ngoài trại. Vì thế, Đức Giê-su đã chịu khổ hình ngoài cửa thành, lấy máu mình mà thánh hoá toàn dân. Vậy ta hãy ra khỏi trại mà đến với Người, cam lòng gánh vác nỗi khổ nhục Người đã chịu. Vì trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững, nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai. Vậy nhờ Người, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng Danh Thánh. Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế.
 
Ta bảo với các con, hãy yêu mến sự đau khổ; yêu mến sự bách hại các con chịu đựng vì Ta. Ta nói với các con một lần nữa hãy quy phục tất cả mọi thánh giá. Ngay cả khi các con phải chết vì Ta, Máu Châu Báu Ta sẽ cứu các con. Các con sẽ hiển trị với Ta mãi mãi. Hãy suy niệm sách Khải huyền 7:8-17 và để cho đức tin của các con lớn lên.

Sau đó, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô: "Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta." Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng:

"A-men! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta
lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn,
danh dự, uy quyền và sức mạnh,
đến muôn thuở muôn đời! A-men! "

Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: "Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến? " Tôi trả lời: "Thưa Ngài, Ngài biết đó." Vị ấy bảo tôi: "Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người; Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn. Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ."
 
Hỡi các con, hãy nghiên cứu những lời này cẩn thận và sẵn sàng để rao giảng việc tận hiến này khi thời gian đến. Hãy làm cho linh hồn các con nên nơi cư ngụ của Thần Khí Ta và Ta sẽ dạy bảo các con nhiều điều.
 
Barnabas, hãy ghi nhận tất cả những thắc mắc của những người của con, Ta sẽ giãi đáp cho họ. Ta yêu mến những ai cầu nguyện và suy niệm về cuộc khổ nạn của Ta. Ta chúc lành cho chúng và Thần Khí Ta sẽ tràn đầy trong chúng.
 
Hãy tiếp tục làm việc Sùng Kính như các con đã làm hôm nay. Ta ở với tất cả các con. Ta chúc lành cho tất cả các con.”

Lập tức thị kiến chấm dứt và một cuốn sách được mở ra trong đám mây. Nhưng tôi không thể đọc được gì cả. Ðoạn tôi trở lại.
 

Máu Thánh Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13

Sùng Kính Máu Cực Cháu Báu Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,   

Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2    0,    1,    2,    3,    4,    5,   

Kính Máu Châu Báu Chúa và cảm nghiệm   1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,    14,    15,    16,    17,   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #5 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #4 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #3 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #2 (7/17/2015)
Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2 (7/16/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (13) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (12) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (11) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (10) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (9) (5/13/2015)
Tin/Bài khác
Bộ Sách Và Video 10 Quyển “tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi” (3/15/2015)
The Eucharistic Miracle Of Love By Rev. John Reynolds Ha Tran (3/9/2015)
Phép Lạ Tình Yêu , Cảm Nghiệm Thật Của Lm Gioan Hà Trần (3/9/2015)
Bài 16: Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chủa Giêsu: Giữ Thứ Sáu Tuần #3 (third Friday) Hàng Tháng (7/29/2014)
Cn 2510: Giờ Thánh Giệtsimani Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa (15) (7/26/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768