MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm :: suy niệm về chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chúa Nhật Xxx Thường Niên Năm B
Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 10-2012
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B

(10/28/2012)


 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Nếu “con mắt là cửa sổ linh hồn” thì mù lòa là một tai họa lớn đối với con người vì nó cướp mất khả năng “nhìn thấy” sự vật và khiến con người phải sống trong tăm tối.

Trong các câu chuyện chữa lành được kể lại trong Phúc Âm Mác-cô, tường thuật Chúa Giê-su chữa lành người mù ở Giê-ri-khô (Mc 10,46-52) rất đáng được chúng ta suy gẫm, vì không chỉ đơn thuần là truyện chữa lành thể lý, mà còn là truyện chữa lành tâm linh, gắn liền với ơn gọi đi theo (làm môn đệ) Chúa Giê-su Ki-tô.

Chúng ta hãy tha thiết nài xin Chúa Giê-su Ki-tô: “Xin cho con nhìn thấy được” khi đọc lại ba bài Sách Thánh nói chung và bài Tin Mừng nói riêng của Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm B này.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Bài đọc 1                                               Gr 31, 7-9

Kẻ đui người  què, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa về.  

Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia

7 Đức Chúa phán thế này: “Reo vui lên mừng Gia-cóp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân! Nào loan tin, ca ngợi và công bố: “Đức Chúa đã cứu dân Người, số còn sót lại của Ít-ra-en!” 8 Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ: tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo. 9 Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã. Vì đối với Ít-ra-en, Ta là một người Cha, còn đối với Ta, Ép-ra-im chính là con trưởng.”

Đó là Lời Chúa

Bài đọc 2                                                   Dt 5,1-6

Muôn thuở Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.

Bài trích thư gửi tín hữu Do thái

1 Thưa anh em, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. 2 Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối; 3 mà vì yếu đuối, nên người phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. 4 Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông A-ha-ron đã được gọi. 5 Cũng vậy, không phải Đức Ki-tô đã tự tôn mình làm Thượng Tế, nhưng là Đấng đã nói với Người: “Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con,” 6 như lời Đấng ấy đã nói ở một chỗ khác: “Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.”

Đó là Lời Chúa

Bài Tin Mừng                                    Mc 10,46-52

Thưa Thầy xin cho tôi được nhìn thấy.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô

46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” 49 Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Đó là Lời Chúa

III. CHÂN DUNG & SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA

Chân Dung của Thiên Chúa 

Bài đọc 1 (Gr 31,7-9) là sấm ngôn của Giê-rê-mi-a về những kỳ công mà Thiên Chúa sẽ thực hiện cho dân riêng Ít-ra-en, để minh chứng Chúa là Cha của dân và dân là con của Chúa. Các việc Thiên Chúa làm cho Ít-ra-en là cho họ hồi hương, là qui tụ họ thành một dân, ủi an khi họ sầu khổ và hướng dẫn họ từng li từng tí trong cuộc hành trình trần gian của họ.

Qua đoạn Sách Thánh này, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng yêu thương, chăm sóc dân riêng của Người như thế nào. Dân riêng của Thiên Chúa không chỉ là dân Ít-ra-en xưa mà là tất cả những ai đã chịu Phép Rửa để làm thành Ít-ra-en mới là Hội Thánh Công Giáo.

Bài đọc 2 (Dt 5,4-6) là những lời của Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Do Thái, nói về vai trò  trung gian, cảm thông, chia sẻ của các thượng tế trong đời sống tôn giáo của Ít-ra-en. Ðứng đầu và vượt trội trên tất cả các thượng tế là Chúa Giê-su Ki-tô, Vị Thượng Tế siêu phàm được Thiên Chúa đặt làm thượng tế từ muôn đời muôn thưở.

Qua đoạn Sách Thánh này, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng vì yêu thương, dân riêng của Người nên đã ban Con Một Yêu Dấu của Người cho nhân loại để Chúa Giê-su trở thành Đấng Trung Gian, Vị Thượng Tế tế lễ thay cho toàn dân và cảm thông với sự yếu đuối của dân.

Bài Tin Mừng (Mc 10, 46-52) là tường thuật của Thánh Mác-cô về câu truyện Chúa Giê-su chữa lành người mù ở Giê-ri-khô. Nhiều tình tiết “đối kháng” lý thú chứa đựng một ý nghĩa sâu sắc. Trước hết anh chàng mù Ba-ti-mê chuyển * từ tư thế của người ở bên ngoài và bị gạt ra ngoài lề xã hội (ngồi ăn xin bên vệ đường) đến tư thế của kẻ ở bên trong và của những người đi theo Chúa Giêsu (tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi).

            * và từ tư thế của người mù (thể lý) đến tư thế của kẻ sáng (cả thể lý cả tâm linh), khi được chữa lành và nhận ra Chúa Giê-su và đi theo Người. Có thể nói anh chàng mù Ba-ti-mê còn sáng hơn cả hai tông đồ Gia-cô-bê và Gio-an và mưòi tông đồ kia, vì trước câu hỏi của Chúa Giê-su: “Anh (các anh) muốn tôi làm gì cho anh (các anh)?”  thì hai hai ông Gia-cô-bê và Gio-an đã không ngần ngại xin: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” trong khi anh chàng mù lại chỉ xin: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.”

Kế đến anh chàng mù Ba-ti-mê không chỉ được gọi đến gần Chúa Giê-su mà anh còn được (mời) gọi đi theo Người trên con đường cứu thế của Người:  Những từ “GỌI” ["Gọi anh ta lại đây!" - “Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!"] theo các nhà chú giải Thánh Kinh,  không chỉ là “gọi đến” mà còn là và nhất là “gọi di theo”. Câu truyện chữa lành trở thành câu truyện ƠN GỌI (CALL) làm môn đệ Chúa Giê-su, tức đi theo Chúa Giê-su trên con đường tiến về Giê-ru-sa-lem, là con đường Thập Giá Cứu Ðộ (đi trên con đường Người đi).

Sứ điệp của Lời Chúa

Sứ điệp mà ba bài Sách Thánh dành cho chúng ta hôm nay là: Thiên Chúa, Chúa Giê-su không chỉ chữa lành khả năng thể lý mà còn chữa lành và tâm linh, để chúng ta nhận ra Chúa và tiếng GỌI của Người mà đáp lại tiếng GỌI ấy mà đi theo Người trên con đường cứu nhân độ thế.

IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI  SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

Sống với Thiên Chúa là Thiên Chúa quan tâm, săn sóc, chữa lành, cảm thông và mời gọi những ai muôn được Người khai sáng về mặt tâm linh, – như anh chàng mù Bác-ti-mê trong Phúc âm Mác-cô- để trở thành môn đệ của Con Chúa là Chúa Ki-tô. Bằng tâm tình cảm tạ, biết ơn, tin cậy, phó thác. Bằng cách đáp lại lời mời gọi của Chúa.

Thực thi sứ điệp Lời Chúa

Ðể thực hiện sứ điệp của Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy kiểm điểm xem tình trạng tâm linh của chúng ta hiện ra sao? 

- Nếu chúng ta không còn khả năng nghe tiếng Chúa gọi và bước theo chân Người thì chúng ta phải chạy đến với Chúa để xin Chúa chữa lành tâm hồn chúng ta.

- Nếu chúng ta còn khả năng nghe tiếng Chúa gọi thì hãy nhạy bén trước tiếng gọi của Chúa và mau mắn đáp lại tiếng gọi ấy mà gia nhập hàng ngũ những kẻ đi theo Chúa Giê-su, dù có phải theo chân Người đi vào con đường Thập Giá.

(Trích Sống Lời Chúa hôm nay)


Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Rào Cản. (10/29/2012)
Nhìn Cái Tốt – Gm. Arthur Tonne. (10/29/2012)
Người Mù. (10/28/2012)
Mù Loà. (2) (10/28/2012)
Mù Loà. (1) (10/28/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Mù Dắt Mù. (trích Trong ‘niềm Vui Chia Sẻ’) (10/27/2012)
Lòng Tin. (10/27/2012)
Kể Cả Người Mù Cũng Thấy – Charles E. Miller. (10/27/2012)
Lý Do Tôi Yêu Chúa (10/27/2012)
Tin/Bài khác
Đức Tin Của Con Đã Cứu Con – Noel Quesson. (10/26/2012)
“đức Tin Của Anh Đã Cứu Anh” - Yvon Daigneault. (10/26/2012)
Đức Kitô Không Chữa Khỏi Mọi Tật Bệnh, Người Chữa Khỏi Một Kẻ Tật Nguyền. (10/26/2012)
Chúa Chữa Anh Mù Bactimê – Đgm. Nguyễn Khảm (10/25/2012)
Câu Chuyện. (10/25/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768