MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1061: Đức Mẹ Hiện Ra Với Tước Hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm (1)
Thứ Bảy, Ngày 31 tháng 10-2020

CN 1061: ĐỨC MẸ HIỆN RA VỚI TƯỚC HIỆU HOA HỒNG MẦU NHIỆM (1)

Đức Mẹ hiện ra tại vùng Montichiari, nước Ý (Italy) với một nữ y tá độc thân là bà Pierina Gillio (1911 - 1991). Bà làm việc tại một bịnh viện. Đức Mẹ Maria phán với bà Pierina rằng:

"Bằng việc hiện ra ở Montichiari,  Mẹ mong muốn được tôn kính với tước hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm (Rosa Mystica). Mẹ mong muốn có một giờ của lòng thương xót cho toàn thế giới vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày 8 tháng 12 hàng năm (Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội). 

Việc tôn kính này sẽ đem lại nhiều ơn lành cho linh hồn và thể xác các con. Lòng Thương Xót của Mẹ muốn có một thánh tượng Hoa Hồng Mầu Nhiệm được tạc và qua việc rước kiệu ấy, Mẹ sẽ ban nhiều ơn lành thánh cho toàn thế giới."

Các con nên trình lên Đức Giáo Hoàng Piô XII về sự mong muốn của Mẹ để có một giờ Ân Huệ cho toàn thế giới. Nếu ai không thể đến nhà thờ được thì hãy cầu nguyện tại nhà của họ vào đúng 12 giờ trưa ngày 8 tháng 12 thì người ấy sẽ nhận được nhiều ơn lành qua Mẹ. Những ai cầu nguyện và khóc lóc thống hối thì sẽ tìm được cầu thang lên Thiên đàng và nhận được sự  bảo vệ và ơn lành của Mẹ."

Trong một tài liệu khác nói về thị kiến của bà Pierina Gillio thì Đức Mẹ Maria nói thêm rằng:

"Nếu người nào qùy gối giăg tay đọc Thánh Vịnh 51 ba lần vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày 8 tháng 12 hàng năm thì sẽ nhận được nhiều ơn tha thứ."


Sau đây là lời Thánh Vịnh 50 (51):

“Tv 50 (51)
 
ÐC: Xương cốt con, Chúa đã nghiền nát,
nay nhảy múa mừng Ngài.
 
Lạy Thiên Chúa,
xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. *
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
 
Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. *
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
 
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.
 
Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. *
Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.
 
Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con,
con sẽ được tinh tuyền; *
xin rửa con cho sạch,
con sẽ trắng hơn tuyết.
 
Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát
được nhảy múa tưng bừng.
 
Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi,
và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm.
 
Lạy Chúa Trời,
xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.
 
Xin đừng nở đuổi con
không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con
thần khí thánh của Ngài.
 
Xin ban lại cho con
niềm vui vì được Ngài cứu độ, *
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.
 
Ðường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.
 
Lạy Thiên Chúa con thờ
là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con,
con sẽ tung hô Ngài công chính.
 
Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
 
Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, *
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.
 
Lạy Thiên Chúa,
tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát; *
một tấm lòng tan nát giày vò,
Ngài sẽ chẳng khinh chê.
 
Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
thành lũy Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.
 
Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. *
Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ
dâng trên bàn thờ Chúa.”

Tài liệu tham khảo:

http://www.memaria.org/default.aspx?LangID=38&ArticleID=24255

IN ENGLISH: THE HOUR OF GRACE

The Hour of GraceThe 8th of December is an important day - the Feast of the Immaculate Conception. It is also the day on which in 1947 Our Blessed Mother gave us the Hour of Grace.
Our Lady said as follows: "It is my wish that every year, on 8th December, at noon, the HOUR OF GRACE FOR THE WORLD be celebrated. Many divine and bodily graces will be received through this devotion. Our Lord, my Divine Son Jesus, will send His overflowing mercy if good people will pray continuously for their sinful brother.... it is my wish that the HOUR OF GRACE FOR THE WORLD be made known and spread throughout the world. If anyone is unable to visit his church, yet will pray at home, he will also receive graces through me.... will find a secure heavenly ladder and receive protection and grace through my motherly heart."
Our Lady promised she will hear any prayer we make at this time.
THE REQUEST OF OUR BLESSED MOTHER FOR THE HOUR OF GRACE:
1.      Day and time of the Hour of Grace: December 8th, Feast of the Immaculate Conception, to be started at 12:00 noon and continuing until 1:00 p.m. for one full hour of prayer.
2.      During this hour, the person making the Hour of Grace either at home or at church must put away all distractions (do not answer the telephones, or answer any doors, or do anything but totally concentrate on your union with God during this special Hour of Grace).
3.      Begin the Hour of Grace by praying three times the 51st Psalm with out-stretched arms. (Psalm 51 appears below).
4.      The rest of the Hour of Grace may be spent in silent communication with God meditating upon the Passion of Jesus, saying the Holy Rosary, praising God in your own way, or by using favorite prayers, singing hymns, meditating upon other psalms, etc.
Please copy and distribute this message. Remember to pray for your country during this hour. The Blessed Virgin has requested that her important message be sent throughout the entire world. Please help her Mission : that all souls be drawn to God, and that Jesus will be loved in every heart. This is the perpetual song of her heart. Let it also be yours.

PSALM 51
Have mercy on on me, God, in your goodness; in your abundant compassion blot out my offence.
Wash away all my guilt; from my sin cleanse me.
For I know my offence; my sin is always before me.
Against you alone have I sinned; I have done such evil in your sight that you are just in your sentence, blameless when you condemn.
True, I was born guilty, a sinner, even as my mother conceived me.
Still, you insist on sincerity of heart; in my innermost being teach me wisdom.
Cleanse me with hyssop, that I may be pure; wash me, make me whiter than snow.
Let me hear sounds of joy and gladness; let the bones you have crushed rejoice.
Turn away your face from my sins; blot out all my guilt.
A clean heart create for me, God; renew in me a steadfast spirit.
Do not drive me from your presence, nor take from me your holy spirit.
Restore my joy in your salvation; sustain in me a willing spirit.
I will teach the wicked your ways, that sinners may return to you.
Rescue me from death, God, my saving God, that my tongue may praise your healing power.
Lord, open my lips; my mouth will proclaim your praise.
For you do not desire sacrifice; a burnt offering you would not accept.
My sacrifice, God, is a broken spirit; God, do not spurn a broken, humbled heart.
Make Zion prosper in your good pleasure; rebuild the walls of Jerusalem .
Then you will be pleased with proper sacrifice, burnt offerings and holocausts; then bullocks will be offered on your altar. 

 
The Blessed virgin promised that whatever a person asked her for during this Hour of Grace (even in impossible cases) would be granted to them, if it was in accordance with the Will of the Eternal Father
My wish is that every year on the 8th December, at noon, an “Hour of Grace” will be installed. Many spiritual graces and physical blessings will be received by those who pray, undisturbed, during this hour.” 
DECEMBER 8th - Feast of the Immaculate Conception - HOUR OF GRACE
 
 
During the period of November 24, 1946 to December 8, 1947, the Blessed Mother appeared to Sister Pierina in a little church in Montichiari , Italy , eleven times. On the first appearance the Blessed Mother told Sister Pierina She wanted to be known as the “Mystical Rose”, and that an hour of grace should be kept at noon, December 8th, in all the Catholic Churches of the world. The Blessed Mother wanted this to be known through all of Italy , and the entire world. 
It was November 16, 1947 when Sister Pierina was finishing her thanksgiving after Holy Communion when she saw a great light. She then saw a vision of the Blessed Mother as “Mystical Rose”. Sister Pierina was so deeply moved by the stunning beauty of Our Lady that she began to talk to Her. All of a sudden a gentle force made her kneel down in front of Our Lady. The Blessed Mother spoke these words, “My Son is so greatly offended by the sins of the people, especially by the sins of impurity. He is already planning to send the deluge upon the people, for their destruction, but I have asked Him to show mercy, and not send the destruction. So that is why I have appeared, to ask for penance and atonement for the sins of impurity.” Again, Our Lady asked for penance. She said, “Penance is nothing more than accepting all our crosses daily willingly. No matter how small, accept them with love.” At this time She told Sister Pierina to come again December 8th at noon, “This will be my Hour of Grace.” The Sister asked how she was to prepare for this Hour of Grace? To which the Blessed Mother said, “With prayers and penance. Pray the 51st psalm with outstretched arms three times. During the Hour of Grace, many spiritual graces would be granted. The most hard-hearted sinners will be touched by the grace of God.”
The Blessed virgin promised that whatever a person asked her for during this Hour of Grace (even in impossible cases) would be granted to them, if it was in accordance with the Will of the Eternal Father.
 
 
It was December 7th when Sister Pierina felt the urge to go to church. This time she was accompanied by the priest and the Mother Superior. The Blessed Mother appeared with a young boy and girl dressed in beautiful white clothing. Sister Pierina was sure these little ones were angles because they were so beautiful. The Blessed Mother said, “Tomorrow I will show you My Immaculate Heart, which is so little known among the people.” She asked people to pray for Russia . “There are so many people being held prisoners, which their families know nothing of, because they have been gone for so many years. Pray for the conversion of Russia . The suffering of the soldiers and their sacrifices and martyrdom will bring peace to Italy .” “The little children are Francisco and Jacinta. I am giving them to you as your companions. You will have much to suffer for my sake. I want simplicity and goodness from you, as of these little children.” The Blessed Mother blessed Sister Pierina, the priest and all those who were gathered there. 
On the morning of December 8th, people began arriving at the little church at 8:00 in the morning from neighbouring towns. By noon, some 10,000 people had gathered to see the Blessed Mother, many of whom had to stand outside because the church did not have enough room for the large crowd. Sister Pierina was accompanied to church by her mother and brothers, the Mother Superior, and the Chief of Police from Montichiari. Sister Pierina was reciting the Rosary with the crowd in the middle of the church. Suddenly a brilliant white light appeared from the ceiling. Stairs were coming from the light down to the floor of the church, about fifteen feet in length. The staircase was beautifully decorated with red, white and yellow roses. The Blessed Virgin appeared so radiant, dressed in white, with Her hands folded. She was standing on a splendid carpet at the top of the stairs, made of the red, white and yellow roses. 
 
In the Most Gentle and Loving Voice, Our Lady smiled and began to speak, “I am the Immaculate Conception, the Mother of all graces, and the Mother of my Beloved Son, Jesus. I want to be known as the Mystical Rose. My wish is that every year on the 8th December, at noon, an “Hour of Grace” will be installed. Many spiritual graces and physical blessings will be received by those who pray, undisturbed, during this hour.” 
Then, slowly, She began to descend the staircase, gracefully scattering roses as She went along, until She reached midway of the staircase. Here again the Blessed Mother spoke, “I am very happy to see this great demonstration of Faith.” 
 
Sister Pierina asked for many of the sinners to be forgiven. The Blessed Mother replied, “My Divine Son will show His Greatest Mercy as much as the people will pray for them. I want this to be know and told to the Pope (Pius XII). Tell him I want him to install the “Hour of Grace” through the whole world, and even those who are not able to go to church during this hour, will receive the same graces by praying during this time in their home at noon time. She also asked that a Statue be made and placed on the spot where She stood. This should be called the “Rosa Mystica”, and carried in a procession through the town, at which time many graces will be given and cures will take place. Then the statue is to be returned to the church. 
Our Lady prayed for the sick, some will be cured – others not. Many men, women and children were cured at that very instant. A 26 year old woman who could not say a word for nine months, suddenly began shouting, “I see her, I see the Blessed Virgin.” An 18 year old girl with ulcers was instantly cured. A five year old boy who had been paralyzed was told by the Blessed Mother, “Come to Me, you will be walking now.” He was on the blessed stones and was able to walk. There were three others who were very sick and were immediately cured. But of course, the greatest miracles taking place were those of the spiritual blessings being shed upon the people gathered in the church. 
 
The Blessed Mother said, “This is the last time I will appear here. Pray, weep and do penance on these stones, and you will receive the care of My Motherly Heart.” She then left the little church, but because of the unending Love of Our Heavenly Mother, She has given us “ The Hour of Grace”, to be spread through the entire world. She had given all the opportunity to demonstrate our love and trust to Her, and to help make reparation for the grievous sins offending her Beloved Son, Our Lord Jesus Christ.

Kim Hà sưu tầm
08/12/09

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768