MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thư tín radio-gcm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thư 12: Tâm Tình Giữa Người Tặng Và Người Nhận
Thứ Tư, Ngày 6 tháng 12-2017
THƯ 12: TÂM TÌNH GIA NGƯI TNG VÀ NGƯI NHN

1. Th
ư Kim Hà, ngày 6/9/2017

Nhóm th
c hin Radio Gi Ca M xin chân thành cám ơn cô Kim Đào, California, đã ym tr 80 radio GCM cho 4 nơi Cn Thơ do Lm Nguyn Hu Cưng đ ngh;

1.    Quý cha già h
ưu thuc Đi Chng Vin Cn Thơ: 20 radio.
2.    Quý Sr già h
ưu Dòng MTG Cn Thơ: 20 radio.
3.    Quý Sr. già h
ưu Dòng Con Đc Bà Quan Phòng: 20 radio.
4.    Quý Sr. Dòng Con Đ
c M Bình Thu: 20 radio

Ngoài ra Cô Kim Đào còn mua
ng h 120 máy radio đ tng cho nhng cơ s Công Giáo mà cô s t chn.

Cô còn mua ng h 50 radio đ đem v
California tng cho nhóm hành hương ca cô. Xin Chúa chúc lành cho gd Cô Kim Đào. Chc chn quý cha và quý Sr s luôn nh cám ơn và cu nguyn cho gia đình cô.

Quý v có th trc tiếp mua radio GCM ti cơ s Sàigòn và biếu tng cho nhng cơ s Công Giáo mà quý v t ý chn. Nh
ư thế, quý v đang tiếp tay giúp cho Li Chúa đưc đến khp mi nơi trên thế gii; đng thi chúng ta cùng thp mt ngn la tình yêu cao đp trong lòng nhng ngưi già nua, bnh tt và đau kh. Xin cám ơn quý ân nhân và xin ch chúc lành cho lòng qung đi ca quý v.

Ti
m Kính Tho Hin (Kim Phương)
1396 Lê đ
c Th
Ph
ưng 13, Qun Gò Vp, TP HCM
Đt bàn: (028) 3996-0255
Đt Di đ
ng: 0168-376-0676,  0979-774-626

Hay liên l
c email: memaria2000@yahoo.com hoc vietbui@yahoo.com
 
Kính,
Kim Hà
 
2. Th
ư ca Lm Nguyn Hu Cưng, Đi Chng Vin Cn Thơ ti 6/9/2017

Cám
ơn ch K. Hà!

Tôi đã nhn đưc 80 radio Gi ca M và tôi đang phân phi và s làm như ch và gi mail cám ơn ch Kim Đào.

Chúc ch
luôn an vui trong  Ân phúc ca Chúa và M Maria!

Cha Cưng

3.
Sr. Kim Lan, Dòng Con Đ
c M Đi Viếng, Huế

T
i 6/9/2017

Ch
Kim Hà quý mến,

Đ
ưc biết Ch có nhã ý biếu CD"Gi ca M" cho quý sr già.Em chân thành cám ơn Ch nhiu.

S sr già đang nhà hưu dưng là 17 sr. Có thêm 5 em phc v, gm 2 y s, 2 y tá, mt ch cp dưng. Tng cng là 22 ngưi.

N
ếu đưc Ch cho em thêm 15 dia CD đ Em biếu cho các bnh nhân già em đang đưa Mình Thánh Chúa ti nhà có đưc không !
Còn
Lê Văn S và Bình Triu, cũng như các sr các cng đoàn khác không có sr già !
Đ
a Ch ca Em:

Sr. Nguy
n Th Kim Lan
483A Chi Lăng.
Ph
ưng Phú Hu. Huế

Ch
Mến,
Em s
gi đến Ch mt câu chuyn em viết v 4 ch nhà Hưu nếu đưc ch đc chnh sa và đăng báo M Maria giúp EM vi đ may ra có ân nhân nào đc đưc giúp cho quý sr hưu có go và tin đ ăn là tt lm ri.
Cám
ơn Ch trươc nhe!
Em luôn nh
ch và các con Ch trong kinh nguyn sáng ti.
Xin M
và Chúa luôn gìn gi Ch mãi mãi

Thân,
Em Kim Lan

4. Th
ư ca anh Vit Bùi ti 6/9/2017: Chân Thành Cám Ơn

Chào cô Mai Trinh,

1) 5 chi
ếc máy gi cho cô MT đã nhn đưc chưa? Khi nhn đưc cho biết tin nhé. Xin tiếp tc cu nguyn cho chương trình Radio-GCM đưc nhiu ân nhân.

2) V
n nh ti ba má cô trong thánh l và li kinh nguyn hàng ngày. Hãy phó thác và tin tưng vào bàn tay mu nhim ca Thiên Chúa và Đc M. Khi nhn đưc máy hãy mi hai bác nghe nhng bài audio v luyn ngc xem sao. Nhiu ngưi khi nghe xong đã có nhng thay đi trong cuc sng.
 
Viet H. Bui, Ph.D.

5. Th
ư ca cô Mai Trình ti 6/9/2017

Cháu chào chú Vi
t.

Cháu c
m ơn chú, cô KHà, tt c các cô chú, anh ch, cùng tt c thành viên cng tác ca ban biên tp đã cho cháu cơ hi góp chút sc (bng hin kim) mà cũng chng là bao nhiêu so vi nhu cu cn thiết mà chương trình đang làm loan truyn Tin Mng ca CHÚA đến nhng nơi cn đến. Cháu rt cm ơn chú. Xin chú cũng đng quan trng vì cháu cũng chng làm đưc bao nhiêu. Cháu cm ơn chú đã nh ti b m cháu và không quên cu nguyn cho b m cháu đưc ơn hoán ci tr li. Xin CHÚA và ĐC M chúc phúc lành cho chú và gia đình.

Blessing and Peace.

MTP

6.
Th
ư Sr. Luxia Nguyn Th Diu, Dòng MTG Vinh

Ngày 6/9/2017

Th
ưa cô, chúng cám ơn cô, đã giúp các Sr già chúng con như con đã báo vi cô kỳ trưc. Hi Dòng chúng con có khong 115  Sr già , 50 Sr nhà M còn li các cng đoàn  l nơi ít nht là 7 ngưi, nơi nhiu nht  17 ngưi  

N
ếu đưc thì xin Má gi v đa ch ti Sài Gòn:
Sr Nguy
n Th Hà,  s nhà 11 Nguyn Khuyến, phưng 15,  Q Bình Thnh. Đin thoi 0163 382 8790

Các em chuy
n v Hi Dòng thun tin hơn, con xin cám ơn Cô nhiu , nguyn xin Chúa chúc lành trên Cô và Quý Hi.

Con, N Tu Luxia Nguyn Th Diu

7.
Th
ư Sr. Thanh Lch, Dòng MTG Vinh, ngày 6/9/2017

Cô Kim Hà kính m
ến,
Dòng MTG Vinh, em là Thanh L
ch đi din nhn dùm,
Đc c
a em là Nguyn Th Thanh Lch
182/4 B
ch Đng, P. 24, Q. Bình Thnh, Sài Gòn.
ĐT. 0932752386
Em xin chân thành cám ơn cô Kim Hà và tt c cng s viên trong Gi Ca M
Kính chào Cô
Thanh Lch

8.
Dong Nguyen, Công tác viên và webmaster www.memaria.net

Em đã nh
n đưc Radio GCM mà anh Vit tng.
Em cám ơn quý anh ch, em xin ng h 100 USD cho mc v biếu tng radio GCM.

Tr
Li: Cám ơn em đã báo tin. Chân thành cám ơn s ng h ca em.

Xin M chúc lành cho gia đình em.
 
Viet H. Bui, Ph.D.

9. S
ơ Thu Hưng, Dòng Con Đc M Đi Viếng, Huế ngày 5/9/2017  

Cô kính m
ến,
Hi
n nay Ch Kim Lan ph trách Nhà hưu dưng ti Dòng em, nên Ch s trình Cô rõ ràng danh sách các ch hưu dưng ca Dòng. Còn chi nhánh Bình Triu hin nay do Ch Ane Nguyn Th Li, ngày trưc làm Tng Ph Trách, hin ti Ch làm Trưng vùng Min Nam nên có chi Ch cũng s liên lc trc tiếp vi Cô.
Chân thành cám ơn s nhit tình giúp đ ca Cô tht nhiu. Xin Chúa và M
Maria ban muôn ơn lành hn xác cho Cô cùng các Ân nhân và c gia đình Cô na.

Kính thư
Em, N
Tu Thu Hưng

10. Hai Th
ư ca Cha B Trên Dòng Đng Công TCV, VN

Th
ư 1: Ngày 5/9/2017

Th
ưa Anh,

Em đã nh
n đưc 80 máy cho 8 nơi anh em dòng đang phc v ti min bc (2), trung (2), nam (4). Em đang chuyn ti các nơi. thay mt cho anh em cũng như bà con giáo dân chân thành cám ơn Anh và mi ngưi trong nhóm Radio-GCM.

Xin Chúa và đc bit là Đc Trinh N Maria chúc lành cho công vic ca quí Anh.

Kính
Ph M Tri
u CRM

Tr
Li: Xin Cám ơn s chúc lành ca anh ti nhóm Radio-GCM.  Xin anh tiếp tc cu nguyn đ nhóm luôn tiến thân trên con đưng mang Li Chúa qua mng lưi truyn thông.
 
Viet H. Bui, Ph.D.

Th
ư 2: Kính Anh, ngày 5/9/2017

Chúng em ph
i cám ơn các Anh mi phi, vì đây là điu mong ưc ca chúng em t lâu, vì khi đi truyn giáo hu hết chúng em đến vi bà con nghèo, phi làm vic lao đng mi ngày, ít văn hóa cho nên cn nhưng phương tin giúp h tiếp cn vi giáo lý, Li Chúa.

Xin Chúa và M Maria chúc lành cho công vic ca quý Anh.

Kính
Em Ph M Hoàng Thiên Tri
u CRM


Kim Hà ghi chép t
i 6/9/2017

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
 radio Giờ Của Mẹ Thực Hiện Máy Radio-gcm Để Dâng Kính Đức Mẹ Và Làm Quà Biếu (12/7/2017)
thư 7: Danh Sách Và Đối Tượng Xin Máy Radio, Mua Máy Và Tặng Máy Radio (14/8/2017) (12/6/2017)
Thư 6: Sau Đây Là Danh Sách Tài Trợ Máy Radio-gcm Mà Chúng Tôi Đã Nhận Được Để Chia Sẻ Với Quý Vị (cập Nhật 2/9/2017) (12/6/2017)
Thư 5: Thẻ Nhớ (micro-sd) Radio Giờ Của Mẹ(gcm) Để Nghe Lời Chúa Và Các Thông Điệp Của Đức Mẹ (12/5/2017)
Thư 2: Trang Mẹ Mong Được Sự Bảo Trợ Và Hỗ Trợ Để Làm Máy Radio Giờ Của Mẹ (cập Nhật Giá Mới) (12/4/2017)
Tin/Bài khác
Thư 29: Thư Của Sr. Stella Kim Lê, Dòng Mtg Los Angeles (12/20/2017)
Thu 27: Loi Cam On Nhan Them 60 Radio Gio Cua Me,lm Tran Xuan Nhan, Nghe An (12/20/2017)
Thu 24: Thu Cam On Cua Sr. Kim Le, Dong Mtg Los Angeles, Calif (12/16/2017)
Thu 23: Nghi Thức "sai Đi" Mang Lời Chúa Tới Muôn Người Với Radio-gcm (12/15/2017)
Thu 22: Thu Cam On Nhan Radio Gcm Cua Lm Tran Xuan Nhan, Gp Vinh (12/13/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768